REGULAMIN IMAGINARIUM POZNAŃ ESCAPE ROOM

Organizator – Imaginarium Poznań Escape Room będący własnością Przemysława Gajewy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NEBRISKU Przemysław Gajewy
ul.Jachtowa 6, 64-542 Bytyń, NIP 7831580860

Gracz – osoba fizyczna pełnoletnia (ukończyła 18 lat) lub osoba poniżej tego wieku pozostająca pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej, dokonująca rezerwacji i przystępująca do Gry.

Gra – gra typu Escape Room rozgrywana w wybranym przez Gracza Pokoju według określonego scenariusza Pokój – część Lokalu, w którym toczy się określona Gra.

Lokal – lokalizacja Pokojów Organizatora.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia i korzystania z usługi gry typu Escape Room w Imaginarium Poznań Escape Room

GRACZU,

1. Zapoznaj się z postanowieniami Regulaminu oraz słuchaj uważnie zaleceń Organizatora przekazanych Tobie przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania Gry, bowiem przystępując do Gry oświadczasz, iż jako Gracz akceptujesz je, spełniasz oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania w czasie przebywania w Lokalu. Jednocześnie zwalniasz Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki Twojego zachowania wynikające z nieostrożności i/lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub zaleceń Organizatora, w szczególności zachowania mogącego narazić Ciebie i/lub osoby trzecie na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia.

2. Do Gry możesz przystąpić po wcześniejszej rezerwacji dokonanej na stronie internetowej Organizatora www.imaginariumpoznan.pl lub telefonicznie pod nr 515910149 lub osobiście w Lokalu, a także za pośrednictwem strony internetowej partnera Organizatora www.locme.pl. Dokonując rezerwacji zobowiązany jesteś do zapoznania się z Regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym Graczom.

3. Płatność za Grę należy wnieść po dokonaniu rezerwacji, najpóźniej przed przystąpieniem do Gry. W Lokalu możliwa jest realizacja płatności wyłącznie w formie gotówkowej.

4. W przypadku rezerwacji obejmujących więcej niż jedną Grę w jednym lub kilku Pokojach tego samego dnia, osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do realizacji przedpłaty na konto bankowe Imaginarium Poznań Escape Room w wysokości 100% ceny za wszystkie rezerwowane Gry najpóźniej na 3 dni przed terminem ich odbycia. W innym przypadku rezerwacje nie będą przyjęte lub zostaną anulowane.

5. Odwołanie wcześniej dokonanej rezerwacji jest możliwe najpóźniej na 24 godziny przed wybraną godziną rozpoczęcia Gry. W przypadku niedotrzymania tego terminu Organizator może odmówić przyjęcia rezygnacji z wybranego terminu Gry, z prawem do zatrzymania wniesionej zapłaty za Grę lub pobrania jej od osoby rezerwującej, w przypadku gdy płatność miała zostać zrealizowana w Lokalu w formie gotówkowej.

6. Udział w Grze niewskazany jest dla osoby cierpiącej na klaustrofobię, arachnofobię, nyktofobię, epilepsję, choroby serca, astmę, będącą w trakcie leczenia psychiatrycznego lub obciążoną inną poważną dolegliwością zdrowotną oraz dla kobiety w ciąży. Przemyśl swoją decyzję, ponieważ bierzesz udział w Grze na własną odpowiedzialność.

7. W Grze nie może brać udziału osoba będąca pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.

8. W momencie gdy wybrany termin rezerwacji dotyczy dnia, w którym robiona jest rezerwacja, konieczny jest dodatkowy kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerem 515910149 w celu potwierdzenia wybranego terminu. W innym przypadku rezerwacja nie zostanie uwzględniona.

9. Przebieg Gry jest monitorowany, dlatego przystępując do niej wyrażasz zgodę na filmowanie Gry z Twoim udziałem. Upoważniasz Organizatora także do przesłania nagrań z monitoringu do Lockme.pl w celu weryfikacji rzetelności wystawionych przez Ciebie komentarzy na portalu Lockme.pl, w przypadku gdyby przedmiot tych komentarzy pozostawał sporny pomiędzy Tobą a Organizatorem.

10. Po odbytej Grze możliwe jest zrobienie zdjęcia pamiątkowego. Wyrażenie zgody na wykonanie przez Organizatora zdjęcia jest jednoznaczne z upoważnieniem do umieszczenia fotografii z Twoim udziałem na stronie internetowej i/lub facebookowej Organizatora.

11. Miej na uwadze, iż w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Organizator będzie miał prawo prosić Ciebie o opuszczenie Lokalu, bez prawa do zwrotu zapłaty za udział w Grze.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia potencjalnym Graczom możliwości Gry bez podania przyczyny.

13. Promocje dotyczące ceny za Grę nie łączą się.

14. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa ogólnie obowiązującego na terenie Polski.

15. Przestrzegaj zasad Gry:

     1. Możesz wziąć udział w Grze w grupie 2 – 4 osób.

     2. Gra odbywa się w jednym z Pokoi Organizatora.

     3. Przybądź do Lokalu na 10 minut przed zarezerwowaną godziną rozpoczęcia Gry. Jeżeli spóźnisz
się na zarezerwowaną godzinę rozpoczęcia Gry, Organizator będzie uprawniony do skrócenia Twojego czasu Gry lub unieważnienia rezerwacji.

     4. Twoja Gra trwać może maksymalnie do upływu 60 minut.

     5. Podczas Gry bezwzględnie zabrania się korzystania z telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery i innych urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. W przypadku złamania tego zakazu Organizator ma prawo wyprosić z Pokoju Gracza łamiącego zakaz lub przerwać Grę dla całej grupy.

    6. Nie używaj nadmiernej siły fizycznej w celu rozwiązania zagadek, która mogłaby doprowadzić do zniszczenia wyposażenia Pokoju. W przypadku uszkodzenia elementów wyposażenia w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, poniesiesz koszty ich naprawy zgodnie z wyceną indywidualną lub wymiany na nowe. W razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy Organizator zastrzega sobie prawo do żądania pokrycia szkody od Gracza, który zarezerwował Grę.

     7. W przypadku unieważnienia/nieodbycia lub przerwania Gry z winy Gracza, opłata za Grę pozostaje należna Organizatorowi i musi zostać wniesiona.

loading
×